Polityka prywatności


§ 1 Definicje


1. Administratorem danych jest spółka Unitrez Elektronik L.Szmagierewski, K.Majewski, J.Dubik Sp.J. z siedzibą w Opolu, ul. Górna 5 wpisaną przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000068599 zarejestrowaną pod numerem NIP: 754-00-09-764, Regon: 530554047. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. W celu dodatkowego zabezpieczenia danych używamy protokołu szyfrowania komunikacji (SSL) oraz innych systemów zabezpieczających dane.

4. Wszystkie dane osobowe przekazywane są za pośrednictwem formularzy traktowane są jako dane poufne jednocześnie nie są one widoczne dla osób nieuprawnionych.


§2 Administrator danych


1. Administratorem danych jest spółka Unitrez Elektronik L.Szmagierewski, K.Majewski, J.Dubik Sp.J. . Posiadając konto na  stronie www.alarmy-e.pl przetwarzane są Twoje dane: imię i nazwisko, adres: firmy lub zamieszkania, adres email, numer telefonu oraz adres IP.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną polityką prywatności, celem jest realizowanie usług świadczonych drogą elektroniczną, przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności Klienta.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w celu ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

4. W tym celu należy się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email: rodo@alarmy-e.pl

5. Dane otrzymuje podczas rejestracji konta, a także później podczas dokonywanych transakcji.

6. Cel przetwarzania danych osobowych:

    - świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym dokonywanie transakcji oraz płatności,

    - zakładanie oraz zarządzanie kontem oraz zapewnienie jego obsługi,

    - obsługa reklamacji,

    - obsługa zgłoszeń oraz zapytań składanych przez formularz kontaktowy,

    - kontaktowanie się w celach związanych ze świadczeniem usług,

    - przetwarzanie danych dla celów księgowych,

    - monitorowanie aktywności,

    - zapewnienie obsługi usług płatniczych,

    - prowadzenie statystyk,

    - przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych,

    - zapisywanie danych w plikach cookies, gromadzenie danych ze strony www i aplikacji mobilnych.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami usunięcie danych osobowych może nastąpić w przypadku cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom.

9. Dzięki odpowiedniej kontroli dostępu oraz szyfrowaniu danych przeciwdziałamy ewentualnym naruszeniom powierzonych danych.

10. Dane osobowe przetwarzane są przez osoby upoważnione z którymi współpracujemy na podstawie udzielonych upoważnień.